จ.น่าน
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นับเป็นความโชคดีของชาวบ้านในเขตอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรและ ทอดพระเนตรบ่อเกลือสินเธาว์ ณ บ้านบ่อหลวง และ ทรงทราบถึงปัญหาในพื้นที่ จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือการพัฒนานับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนกลายมาเป็นศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี พ.ศ. 2542

ศูนย์ภูฟ้าจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้การพัฒนาไปสู่ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายท้องที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมประกอบอาชีพ อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นแห่งสำคัญของจังหวัดน่าน ช่วยลดปัญหาด้านงานเกษตรกรรม และการศึกษา พัฒนาการงาน และพื้นฐานอาชีพของชาวบ้านให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ผล ทำให้โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่าน เป็นหนึ่งสถานที่น่าแวะเวียนมาเที่ยวชมและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านพื้นถิ่นอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน

" ศูนย์ศึกษาวิจัย และถ่ายทอดความรู้ พัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ยั่งยืนสู่จุดมุ่งหมาย คนอยู่ร่วมกับป่า "
ทริปตัวอย่าง
3 วัน 2 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.น่าน

วันแรก
ช่วงเช้า

  • ชมวิถีการเก็บชาเมี่ยงโบราณ 400 ปี และการแปรรูปต่างๆ ที่บ้านศรีนาป่าน

ช่วงบ่าย

  • นั่งรถรางชมเมือง สัมผัสวิถีชาวน่าน อย่างใกล้ชิด แวะเที่ยวชมวัดวาอาราม

วันที่สอง
ช่วงเช้า

  • เดินทางสู่บ่อเกลือ ชมการทำเกลือสินเธาว์บนภูเขาที่ไม่เหมือนที่ใด

ช่วงบ่าย

  • เยี่ยมชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เรียนรู้วิถีเผ่ามละบรีและเผ่าลัวะ ซื้อผลิตภัณฑ์จากศูนย์

วันที่สาม
ช่วงเช้า

  • ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตของชาวบ่อเกลือ
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • พระตำหนักภูฟ้า ยลโฉมที่ประทับของสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสเสด็จมาทรงงานที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
  • เรือนเพาะชำกล้าไม้ ชมโรงเพาะกล้าไม้หายากและกล้าไม้พื้นถิ่นอาทิ ต๋าว มะแขว่น พญาไม้ชาอูหลง
  • อาคารแปรรูปชาอูหลง ชมและชิมชาอูหลงแบบสดๆ

กิจกรรมห้ามพลาด

  • ลัดเลาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ร้านค้าสวัสดิการของโครงการ
  • ชมการผลิตเกลือสินเธาว์บนแหล่งผลินบนที่ราบสูง (แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง)

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
โทร. 0-5471-0610
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากตัวเมืองน่าน วิ่งไปประมาณ 100 กม. ถึง อ.บ่อเกลือ ข้ามสะพานข้ามคลอง เลี้ยวไปทางศูนย์ภูฟ้า ตรงไปอีก 8 กม. จะจากสามแยกบ่อเกลือ เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 1336 ขับไปอีก13 กม. จะถึงปากทางเข้าศูนย์ฯ ขับต่อไปอีก 2.5 กม. ก็จะถึงตัวศูนย์ฯ

< กลับ