จ.จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ถ้าหากพูดถึงพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของจันทบุรี ป่าชายเลนภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ คือชื่อแรกที่ใครๆ ก็นึกถึง ด้วยพันธุ์ไม้บริเวณป่าชายเลนแห่งนี้มีมากกว่า 30 ชนิด อาทิ แสม ไม้ลำพู และไม้โกงกางเป็นต้น ยังมีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ที่สร้างขึ้นจากไม้ตะเคียนทอง รวมกับ ทางเดินหินเกล็ด เป็นระยะทางกว่า 1.8 กิโลเมตร โดยมีศาลาสื่อความหมาย 10 ศาลา ตลอดจนจุดพักชมเป็น ระยะๆ ตลอดเส้นทางให้เดินชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 มีพื้นที่ครอบคลุมชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนกว่า 4,000 ไร่ เพื่อทำการศึกษา วิจัย ทดลอง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเล อนุรักษ์พันธ์ุไม้ของป่าชายเลน พร้อมทั้งสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลภายในพื้นที่ และส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ มีความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

สำหรับผู้ที่อยากพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมง ทำความรู้จักกับสัตว์น้ำ ทักทายกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติมีชีวิต ที่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของความสมดุลของสิ่งมีชีวิตได้ อย่างน่ามหัศจรรย์

" ยกระดับความเป็นอยู่ ให้ชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียง พัฒนาอาชีพประมง และสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติชายฝั่งทะเล "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.จันทบุรี

วันแรก
ช่วงเช้า

 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เดินชมป่าชายเลน ศึกษาธรรมชาติ ขึ้นหอดูนก และพายเรือคายัค ช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม

ช่วงบ่าย

 • เยี่ยมชมชีวิตสัตว์น้ำที่หลากหลาย ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
 • ขึ้นเนินนางพญา ชมวิวถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • ชมความงามตามธรรมชาติของน้ำตกพลิ้ว ตื่นตากับฝูงปลาพลวงหิน
 • เยี่ยมชมศาลหลักเมือง และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ช่วงบ่าย

 • ชมนิทรรศการความรู้ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี
 • ชมความงดงามของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เรียนรู้วิถีชุมชนริมน้ำจันทบูร
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา แหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศและพันธุ์สัตว์น้ำ
 • สะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน เดินชมความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้บริเวณป่าชายเลน

กิจกรรมห้ามพลาด

 • เดินศึกษาธรรมชาติ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
 • ตั้งแคมป์ พักแรมในพื้นที่รองรับของศูนย์ฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โทร.0-3943-3216-8
www.fisheries.go.th
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
จากถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 302 ใช้ทางหลวงหมายเลข 3399 ประมาณ 70 กม.

< กลับ