จ.นราธิวาส
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้วยเหตุที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดชายแดนใต้สุด ของประเทศไทย มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ จึงมีน้ำขังตลอดทั้งปี หรือที่เรียกว่า ดินพรุ ซึ่งเป็นดินคุณภาพต่ำ ไม่เหมาะแก่การปลูกพืชทำการเกษตร เนื่องจากในดิน มีกรดกำมะถันทำให้ดินเปรี้ยว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทาน พระราชดำริ ให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้หมดไปอย่างยั่งยืน ไม่ให้ที่ดินเปล่าประโยชน์ ทำการศึกษา วิจัยทดลอง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ดินพรุให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงเป็นทั้งตัวอย่างและต้นแบบสำหรับเกษตรกร และผู้สนใจที่สามารถแวะเวียนมาศึกษา เพื่อปรับใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

" ศูนย์พัฒนา พื้นที่ดินพรุ โครงการแกล้งดิน อันเป็นต้นแบบ การแก้ไขปัญหา ดินเปรี้ยว "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.นราธิวาส

วันแรก
ช่วงบ่าย

 • เยี่ยมชมวัดเขากง พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
 • อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางธรรมชาติ มีหาดทรายขาว สลับกับโขดหินสวยงาม

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • ชมวิถีชีวิตชาวเลริมฝั่งแม่น้ำบางนราที่ หาดนราทัศน์ ที่ใช้เรือกอและสีสันจัดจ้าน เป็นเครื่องมือ
 • ท่องเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โครงการศูนย์ศึกษาพิกุลทองฯที่ช่วยให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • ซื้อของฝากขึ้นชื่อ ข้าวเกรียบปลา(กรือโป๊ะ)
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชมดอกไม้สวยนานาชนิด
 • สวน 72 พรรษา ชมพันธุ์ไม้หายากและพืชสมุนไพรนานาชนิด
 • โรงงานหัตถกรรมแปรรูปไม้เสม็ดขาว ชมงานหัตถกรรมการแปรรูปไม้เสม็ดขาวอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมห้ามพลาด

 • ชมงานพัฒนาที่ดิน โครงการ แกล้งดิน อันเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวเพื่อปลูกพืช
 • เรียนรู้การทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ- พระเจ้าอยู่หัว
 • ศึกษาวิธีการปลูกพืชผักแซม ร่วมกับยางพารา ตลอดจน การปลูกไม้ดอกเมืองหนาวและ การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
95 ม. 6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทร. 0-7363-1038
www.pikunthong.com
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
ใช้ถนนโคกเคียน หมายเลข 4136 ตัวศูนย์ฯ ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง บ้านโคกสยา ห่างจากตัวเมือง 8 กม.

< กลับ