จ.เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

ย้อนไปเมื่อราวปี พ.ศ. 2521 เมื่อชาวเขาเผ่าม้งได้อพยพหาที่ทำกินแห่งใหม่ และได้ถวายฎีกาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอที่ทำกินแห่งใหม่ ทดแทนที่เก่าที่มีสภาพดินไม่เหมาะสม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โครงการหลวงเข้าช่วยเหลือ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณะพื้นที่ทำกินบ้านห้วยลึก แม้จะใช้เวลานานในการปลูกป่าทดแทนและดูแลผืนป่า ในที่สุดพื้นที่ห้วยลึกก็กลับกลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงาม เหมาะสมในการทำการเกษตร

โครงการหลวงห้วยลึก ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย เผ่าม้ง กะเหรี่ยง และคนเมือง ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบ สลับกับหมู่ภูเขาที่ ทับซ้อนอย่างงดงาม และมีอากาศที่เย็น ทำให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ และยังถูกจัดสรรเป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตรแบบยั่งยืน ที่ส่งเสริม วิจัยและ เพาะพันธุ์ให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขา มีทั้งสารพัน แปลงพืชเมืองหนาว อย่าง แคนตาลูป หรือผักสลัด รวมทั้ง พืชผักที่ไม่ค่อยได้พบเห็นจากที่ไหน อย่าง แปลงผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี ฯลฯ แปลงสมุนไพร หรือแปลงดอกไม้ อย่าง เบญจมาศ ผลไม้ทั้งหมดนี้เพาะปลูกสลับกันตลอดทั้งปี ทำให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก กลายเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่ไม่ควรพลาด

" เริ่มจากฎีกา ของชาวเขา ที่ขอพระราชทานผืนดิน ทำกินกับพ่อหลวง กลายเป็นโครงการหลวง ที่สร้างรายได้และ อาชีพเกษตรกรรม ที่ยั่งยืนให้กับชาวเขา ทุกคน "
ทริปตัวอย่าง
4 วัน 3 คืน
เส้นทางท่องเที่ยวโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

วันแรก
ช่วงเช้า

 • ชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

ช่วงบ่าย

 • ชมวิถีเรียบง่ายของปกาเกอะญอ

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • บ้านห้วยฮ่อม ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ พืชผักเมืองหนาว จิบชาถ้วยไม้ไผ่

ช่วงบ่าย

 • บ้านวัดจันทร์ ไปดูป่าต้นน้ำที่นาอูรู ชมวิหารแว่นตาดำ ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา

ช่วงเย็น

 • ชมทิวทัศน์ ณ โคว่โพหลู่

วันที่สาม
ช่วงเช้า

 • ชมธรรมชาติยามเช้า ณ โครงการหลวงห้วยลึกอ่างห้วยอ้อ

ช่วงบ่าย

 • พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 แหล่งผลิตสินค้าดอยคำ

ช่วงเย็น

 • สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วันที่สี่
ช่วงเช้า

 • ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวปะหล่องที่บ้านนอแล และชาวมูเซอดำที่ บ้านขอบด้ง
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ เจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยมแต่ละด้านมีแผ่นศิลาสลักลวดลายเรื่องราวพระประวัติ
 • ถ้ำเชียงดาว หินงอกหินย้อยตามธรรมชาติและมีธารน้ำสวยงามอยู่ทางหน้าถ้ำ
 • วัดถ้ำผาปล่อง สถานปฏิบัติธรรมเงียบสงบเข้าถึงธรรมชาติโดยรอบ

กิจกรรมห้ามพลาด

 • เข้าชมแปลงไม้ดอกของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด
 • เลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตร ที่สดใหม่และหาได้ยากในราคาย่อมเยา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
91 ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
โทร.08-1961-3174
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 09.00-18.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว: พฤศจิกายน-มีนาคม

การเดินทาง
เดินทางมุ่งสู่ทางหลวงสาย 107 สายเชียงใหม่-ฝาง และวิ่งตรงไปประมาณ 92 กม. จนถึงวัดห้วยลึก จึงเบี่ยงขวาไปประมาณ 500 เมตร เพื่อเข้าสู่โครงการ

< กลับ