จ.ระยอง
โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

การที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก นอกจากคนพื้นถิ่นจะประกอบอาชีพชาวประมง ออกเดินเรือหาปลาบนผืนทะเลอันสวยงามและขึ้นชื่อ อาชีพเกษตรกรรมก็นับเป็นอีกหนึ่งหนทาง ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในสองจังหวัดนี้ด้วยเช่นกัน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่นี้ สำหรับผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ที่จะพาตัวเองไปสัมผัสกับกลิ่นดินกลิ่นใบไม้

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2523 ด้วยสภาพพื้นที่ป่าของจังหวัดระยอง-ชลบุรี ถูกทำลายจึงขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินและขาดแหล่งน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ให้จัดตั้งโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จ.ระยอง-ชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ ดอกกราย เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ และการประมงเพื่อการบริโภค

ปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้ใช้เป็นสถานฝึกอบรม ที่เพียบพร้อมไปด้วยอาคารและแปลงเกษตรสาธิต สำหรับศึกษา ดูงานได้เป็นอย่างดี

" ศูนย์กลางส่งเสริม การเลี้ยงปศุสัตว์ และพัฒนาการเกษตร เพื่อเกษตรกรรม บริเวณริมอ่างเก็บน้ำดอกกราย "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ระยอง

วันแรก
ช่วงเช้า

  • เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ ศูนย์พัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

ช่วงบ่าย

  • เยี่ยมชมพระโพธิ์สัตว์กวนอิมหยกขาว อ.นิคมพัฒนา ที่ใช้หยกขาวจากเวียดนาม
  • เพลิดเพลินที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ มีสมุนไพรมากมายกว่า 20,000 ต้น

วันที่สอง
ช่วงเช้า

  • นมัสการรูปปั้นหลวงปู่ทิม อิสริโก องค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย

ช่วงบ่าย

  • ชื่นชมทัศนียภาพที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเรียนรู้โครงการป่าวังจันทร์
  • ซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ ร้านประชารัฐสุขใจ ปั๊มปตท. อ.วังจันทร์
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

  • อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของโครงการ
  • กรมพัฒนาที่ดิน จุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ ตามศักยภาพของพื้นที่

กิจกรรมห้ามพลาด

  • กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการพัฒนา ที่ดิน อาทิ ชมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ แปลงพืชสมุนไพร แปลงพืชผักปลอดสารพิษเป็นต้น
  • ชมการสาธิตการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการปลูกพืชและการประมง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ
ม. 3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร. 0-3802-7915
www.aopdh02.doae.go.th
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์
08.30-16.30 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเดินทาง
จากตัวเมืองพัทยา ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (ถนนบายพาสพัทยา-ระยอง) ตรงยาวมาถึงสี่แยก ตัดกับ ถนนทางหลวงระยองสาย 3191เลี้ยวซ้ายไปโครงการศูนย์บริการ การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

< กลับ