หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคเหนือ
ภูมิภาค
โครงการ
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.เชียงราย
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน เวลา 07:00 - 17:00 น.
ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดปี
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง
จ.เชียงราย
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน เวลา 08:00 - 16:00 น.
ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดปี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
จ.เชียงราย
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน เวลา 08:00 - 20:00 น.
ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดปี
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
จ.เชียงใหม่
เปิดให้เข้าชม: วันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-15.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดปี
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
จ.เชียงใหม่
ร้านอาหาร :
ลูกค้าในโครงการ 07.00-20.00 น.
ลูกค้าทั่วไป 10.00-16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี