หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคเหนือ
ภูมิภาค
โครงการ
ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ
จ.แม่ฮ่องสอน
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : มกราคม-กุมภาพันธ์
ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง)
จ.แม่ฮ่องสอน
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์เวลา 08.30-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี