หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคกลาง
ภูมิภาค
โครงการ
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จ.กาญจนบุรี
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
จ.กาญจนบุรี
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.ฉะเชิงเทรา
เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จ.ปทุมธานี
เวลา 09.00-16.00 น.ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30.- 16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี