หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคกลาง
ภูมิภาค
โครงการ
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.30-17.030 น.
พระราชวังบางปะอิน และวัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
จ. พระนครศรีอยุธยา
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
กระเช้าข้ามฟาก 05.30-21.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
จ.เพชรบุรี
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 08.00-16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
จ.เพชรบุรี
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 06.00 - 18.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
จ.ลพบุรี
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-20.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี