หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคกลาง
ภูมิภาค
โครงการ
ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
จ.อ่างทอง
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 09.00-16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี