หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคตะวันออก
ภูมิภาค
โครงการ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ป่าชายเลน
จ.ชลบุรี
เปิดบริการ : ทุกวัน 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ
จ.ชลบุรี
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ
จ.ตราด
เปิดให้เข้าชม : 09.00-15.00 น.
เขื่อนขุนด่านปราการชล
จ.นครนายก
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน06.00-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จ.นครนายก
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.
วันหยุดราชการ 09.00-16.00 น.