หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคตะวันออก
ภูมิภาค
โครงการ
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
จ.นครนายก
เปิดบริการ : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.ปราจีนบุรี
โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จ.ปราจีนบุรี
เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี
ทุ่งโปรงทอง
จ.ระยอง
เปิดเข้าชม : ทุกวัน 06.00-18.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี
โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ
จ.ระยอง
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี