หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคใต้
ภูมิภาค
โครงการ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ศูนย์วิจัยและศึกษาป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง)
จ.นราธิวาส
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.00-16.00น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.นราธิวาส
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์
จ.พังงา
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-16.30 น
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จ.ยะลา
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี